Επικοινωνία της επιστήμης: μια χρήσιμη μελέτη

μια μελέτη με παραδείγματα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους
Posted on May 10, 2017, 5:27 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 1 sec

Η αποτελεσματική επικοινωνία της επιστήμης είναι σίγουρα ένα ζήτημα με πολλές ιδιαιτερότητες. Οι Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής των Η.Π.Α. δημοσίευσαν πρόσφατα μια λεπτομερή έκθεση με διάφορα παραδείγματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιστήμονες, δημοσιογράφοι και επικοινωνιολόγοι, ώστε να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με το κοινό.

Καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, οι άνθρωποι αναζητούν επιστημονική πληροφόρηση και λαμβάνουν υπόψιν τις πληροφορίες κατά τη διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων πχ. εμβολιασμός των παιδιών, ιατρική περίθαλψη, ασφάλεια τροφίμων κτλ. Ωστόσο, η αντικειμενική ενημέρωση έχει πολλές προκλήσεις όσον αφορά τα προϋπάρχοντα στερεότυπα και απόψεις.

Επιπλέον, οι προσεγγίσεις για την αποτελεσματική επικοινωνία της επιστήμης, ακόμα και για στοχευμένο κοινό ή συγκεκριμένες περιστάσεις συχνά δεν είναι προφανείς. Σκοπός αυτής της έκθεσης, που αποτελείται από μια εκτεταμένη επιστημονική βάση από διάφορους κλάδους, είναι να υποστηρίξει τους υπεύθυνους επικοινωνίας να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους παράγοντες αποτελεσματικής επικοινωνίας, ιδιαίτερα για θέματα που θεωρούνται αμφιλεγόμενα στη δημόσια σφαίρα.

Στα παραδείγματα της έκθεσης συπεριλαμβάνονται θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η νανοτεχνολογία, τα εμβόλια, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, η παχυσαρκία, η εκπαιδευτική πολιτική κ.ά.

Η επιτροπή μελέτης επεδίωξε να εντοπίσει σημαντικές επιρροές – ψυχολογικές, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές – σχετικά με τον τρόπο κατανόησης, αντίληψης και χρήσης της επιστήμης. Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, η «επιστήμη της επικοινωνίας» ορίζεται ως η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σχετικά με την επιστήμη για την επίτευξη ενός στόχου, όπως η ενίσχυση της κατανόησης των επιστημών και των επιστημονικών μεθόδων ή η καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών απόψεων και ανησυχιών του κοινού σχετικά με ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.


Δείτε ή κατεβάστε δωρεάν την έκθεση εδώ.